Persoonlijke & relationele groei

Padwerk: van afgescheidenheid naar heelheid (Jan Roelofs)

Padwerk is een spirituele scholingsweg, die veel gemeen heeft met andere wegen, maar zich op twee punten onderscheidt: het combineert spirituele én psychologische inzichten, en het ziet ‘kwaad’ als een vervormde, maar van oorsprong zuivere energie. Padwerk is een manier om die vervorming geleidelijk weer te laten oplossen en zo het Ware Zelf weer vrij te maken. Deze herfst geven Josje van der Spek en Jan Roelofs voor de vijfde keer in Orval een Padwerk 5-daagse. In dit artikel gaan ze in op wat Padwerk nou eigenlijk is en doet.

Achter de wolken schijnt de zon. Altijd. Soms maken we in ons leven periodes mee dat we dat maar moeilijk kunnen geloven: we zijn het zicht kwijt op wie we werkelijk zijn en voelen we ons afgesneden van onze bron, vastzittend in onze beperkte persoonlijkheid en verdwaald in de jungle. We zijn ons pad kwijt.

Maar dat is niet waar.

We zijn altijd op ons pad. Soms gaat dat pad inderdaad door struikgewas, liggen er hindernissen die onze voortgang belemmeren. Maar er zijn ook periodes dat alles makkelijker gaat. Dan loopt ons pad door een lieflijk bergweitje, koesteren we ons in de zon, een zacht lentebriesje, en lijkt het allemaal wel vanzelf te gaan.

Beide kanten geven de essentie van ons leven op aarde aan: het is een leven in dualiteit. Die dualiteit is op zich niet het probleem, het probleem is dat we de twee polen van elkaar scheiden, zodat we gaan leven in gespletenheid.

"Daarom drukt het aardse leven de algemene toestand van de mens uit. Het drukt de gespletenheid uit, die het gevolg is van verwarring ten aanzien van de werkelijkheid. Deze verwarring brengt de omstandigheden voort waarin de mens leeft en alleen die bieden hem of haar de mogelijkheid het dualisme te herkennen en te overwinnen." (Lezing 118, Dualiteit en overdracht.)

Zo drukt de Padwerkgids het uit. Deze gids, een onstoffelijke entiteit, gaf tussen 1957 en 1979 via Eva Pierrakos zo’n 258 ‘Padwerklezingen’ door. In deze lezingen worden de psychologische en spirituele aspecten van ons aardse levenspad beschreven. Een pad waar we als ziel welbewust voor gekozen hebben, voordat we als mens geboren werden. Op ons pad komen we de uitdagingen tegen die samenhangen met de zieleopdracht die we naar dit leven hebben meegenomen. Die opdracht heeft altijd op de een of andere manier te maken met het helen van een splitsing. Het leven op aarde is een leven in de dualiteit, waar alles in tegenstellingen bestaat: goed en kwaad, leven en dood, man en vrouw, vader en moeder, kracht en kwetsbaarheid, samen en alleen, arm en rijk, genot en pijn, frustratie en vervulling. Vaak splitsen we die dualiteit: we willen we de ene pool wel en de andere niet. Het ‘goede’ jagen we na, het ‘kwade’ bestrijden en vermijden we. Logisch toch?

Eenheid en dualiteit
Jazeker is dat logisch. Maar helaas tasten we daarmee tegelijkertijd de eenheid van het leven aan. De hele dag door zijn we daarmee bezig. ‘Dit wel, dat niet.’ ‘Dit wil ik niet voelen, dat wel.’

We denken de zaak op te lossen met vermijden van het nare en streven naar het plezierige, maar deze ‘oplossing’ blijkt juist het probleem te zijn. Want doordat we ons steeds weer afsluiten voor wat we onprettig vinden, komen we in een vicieuze cirkel terecht. De Padwerkgids beschrijft die cirkel, waarin we onszelf steeds vaster draaien in onze problemen, tot we uiteindelijk helemaal geen uitweg meer zien. Het afsluiten en het ontkennen werkt niet meer. Onwelkome gevoelens die we heel lang weggeduwd hebben laten zich niet langer verdringen of verdoven. De padwerkgids heeft het over een ‘wake-up call’: crisis! Je wordt ernstig ziek, je relatie loopt op de klippen, je raakt je baan kwijt, je verliest je levenslust. Of misschien is het wat minder heftig: je wordt een beetje ziek, je relatie loopt niet lekker, problemen op je werk, je voelt je futlloos, je vraagt je af waar het in het leven nog eigenlijk om gaat.

In de ‘Reis van de Ziel’, die we allemaal maken, of we het nu (willen) weten of niet, komt er vroeg of laat zo’n keerpunt. Het is het moment waarop we niet langer met een beschuldigende vinger naar de wereld wijzen, maar onszelf de vraag gaan stellen: ‘Welke innerlijke houding in mij heeft, zonder dat ik me er bewust van was, bijgedragen aan het ontstaan van dit probleem?’ Het stellen van die vraag is de eerste stap naar het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Het is ook de stap waarmee we ons geleidelijk weer uit die vicieuze cirkel beginnen te bevrijden. Er komt een bevrijdend proces op gang waarin we steeds scherper de verbanden tussen oorzaak en gevolg in onze eigen levenservaringen gaan zien.

Overgang naar het nieuwe
Het lijkt er in deze tijd op alsof we niet alleen individueel, maar ook collectief wakker geschud worden. Er is een afbraak gaande van oude waarden en structuren en een overgang naar nieuwe. Die overgang uit zich op vele terreinen als crisis: in de financiÎle wereld, in de vervuiling van de natuur, de opwarming van de aarde, tekorten aan fossiele brandstoffen, voeding en water.

Net zoals we in ons eigen leven kunnen kiezen om moeilijkheden te bezien als kansen om de grondslagen van ons leven grondig te onderzoeken, kan op diezelfde manier ook gekeken worden naar moeilijkheden op mondiale schaal. Ook hier kunnen we de vraag stellen: ‘met welke innerlijke houding hebben we collectief deze problemen veroorzaakt?’ Er zijn al vele geluiden hoorbaar als: ‘we kunnen hier alleen maar uitkomen door samen te werken en te beseffen dat we in feite ÈÈn zijn.’ De huidige crises dwingen ons in feite een sprong te maken van de oude fundamenten van afgescheidenheid naar een nieuw fundament van eenheid.

Afscheiding leidt tot inkrimping en verstarring
De neiging om ons als afgescheiden wezens te beleven zit ons als het ware in het bloed. We trekken denkbeeldige lijnen rondom stukken van de aarde, geven die stukken een naam, identificeren ons met een stuk en vervolgens bestrijden we elkaar. Dat doen we ook met onszelf. Sommige delen van onszelf vinden we goed, anderen slecht. Bepaalde aspecten van onszelf mogen er wel zijn, andere niet. Daardoor raken we het zicht kwijt op wie we werkelijk zijn en voelen ons daarmee ook ? al of niet onbewust - afgesneden van onze bron.

Dat uit zich in allerlei persoonlijke problemen zoals:
- het verdringen van gevoelens zodat je niet meer weet wat je voelt;
- het ontkennen van behoeften zodat je niet meer weet waar je naar verlangt;
- het ontwikkelen van een ‘ideaalbeeld’ dat je dwingt om je anders voor te doen dan je bent;
- je natuurlijk zelfvertrouwen verschrompelt;
- je gaat lijden aan allerlei ‘pseudo-oplossingen’: veel denken, hard werken, veel drinken en eten, of juist heel weinig, jezelf altijd maar waar proberen te maken, situaties en mensen ontlopen of juist dringend nodig hebben.

Met je afgescheiden ‘ik’ probeer je de boel te redderen en je leven in ‘goede’ banen te leiden. Maar die ‘goede’ banen blijken bedachte, kunstmatige banen te zijn. Ze leiden tot inkrimping en verstarring. Het zijn niet de banen van de natuur, van vitale kracht, van het leven zoals het is. Vele spirituele stromingen leren ons dat het afgescheiden ‘ik’ een illusie is. Ook de Padwerkgids vertelt ons dat en biedt ons een uitgebreide handleiding voor ‘de weg’ die leidt naar dat besef van eenheid, heelheid, verbondenheid. Met jezelf en met de wereld.

"Binnen in jou is de essentie van leven, een kern van bewustzijn en energie. Je kunt dat ‘God’ noemen of ‘De Kosmos’, of ‘Geest’. Je kunt het ‘het transpersoonlijke’ noemen, of ‘al-bewustzijn’. Het gaat erom dat je weet dat je dat bÈnt, het gaat erom dat je de illusie kwijtraakt dat je een afgescheiden punt in het universum bent. Om die ervaring van jouw werkelijkheid te bereiken is het nodig om gebieden in je huidige bewustzijn op te ruimen. Gebieden die de illusie van afgescheidenheid geschapen hebben: misvattingen, negatieve intenties en ontkenningen van de waarheid. In het kort gezegd is dit het doel van het Padwerk." (citaat van de Padwerkgids)

OWC - Persoonlijke & relationele groei