Voedselvrijheid

Bioforum over de codex alimentarius

Eerst een kritische vraag n.a.v. de commentaar van Bioforum, de commentaar staat onder deze vraag.

Vraag aan Bioforum

Beste Leen,

Alvast bedankt voor de verhelderende mail! (zie onder) Toch heb ik nog een vraag.
U zegt dat de codex geen gevaar vormt, of dat hormonen vlees niet verplicht is.
Waarom moet de E.U. dan boetes aan Amerika betalen om hun hormonen vlees buiten onze grenzen te houden? Zo betalen de Europese burgens belastingen, opdat de EU, indirect, de hormonen industrie in Amerika kan subsidiëren?
Dat is toch een compleet omgekeerde wereld?
Als de Codex de leidraad wordt in handelsgeschillen, en als dergelijke
boetes daarvan de voorloper zijn, dan heb ik liever, en ik ben daar
niet de enige in, dat de codex wordt aangepast (ik kan u daar een
alternatief voor laten zien - een eBoek dat een bio-codex voorstelt)

Met vriendelijke groeten,

Steven Vrancken

ps: in deze nederlandse docu over de codex wordt bovenstaande, weliswaar
in andere woorden, bevestigd: dat de EU boetes betaalt aan de USA, met de
Codex als rechter.

http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1247 

Met vriendelijke groeten,

Steven Vrancken

Bioforum: Hoe zit dat met de Codex Alimentarius?

20/05/2008: De jongste tijd maken heel wat mensen zich zorgen over de ‘Codex Alimentarius’, een mysterieuze wereldwijde regelgeving die ons binnenkort zou beperken in onze keuze voor biologische voeding en natuurlijke voedingssupplementen. De beleidsmedewerkers van BioForum gingen na of deze vrees terecht is en hoe de Codex de productie van biologische voedingsmiddelen beïnvloedt.

De Codex Alimentarius is een initiatief van de Verenigde Naties, opgestart in 1962, onder de vlag van zowel de FAO (Internationale Voedsel- en Landbouworganisatie) als de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). In België valt de werking van de 'Codex Alimentarius' onder de FOD Volksgezondheid.

De Codex Alimentarius ontwikkelt richtlijnen, normen en standaarden over al het voedsel in de wereld. Maar liefst 173 landen doen hier aan mee, goed voor ongeveer 98% van de wereldbevolking. Gezamenlijk hebben zij 16.000 pagina's gevuld. In die pagina's ligt besloten wat wel en niet wordt toegestaan op voedselgebied.

De Codex ontwikkelt deze normen om de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen. Ook de Europese Commissie is lid sinds 2004. De Codex-normen betreffen onder andere veiligheid & hygiëne, verwerking & opslag, etikettering, kwaliteit en verpakkingen.

De Codex als leidraad in handelsgeschillen

Er is een steeds grotere belangstelling voor de Codex Alimentarius. Dit is onder andere het gevolg van de groei van de wereldhandel en de toenemende betrokkenheid van de consument. Ook de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft het belang van de Codex versterkt. Sinds de oprichting van de WTO in 1995 hanteert deze organisatie namelijk bij het beslechten van handelsgeschillen tussen landen onder andere de Codex-normen als referentie.

Voor de oprichting van de WTO hadden Codex-normen geen legale status, maar waren de afspraken binnen deze organisatie gebaseerd op het principe van een ‘Gentlemen’s agreement’. Sinds 1995 is het dus mogelijk dat landen, in geval van onenigheid over bijvoorbeeld de veiligheid van een voedselproduct, elkaar voor een WTO-panel dagen. De WTO zal in dat geval zijn uitspraak onder andere baseren op de normen van de Codex.

Rol Europese Unie

Sinds begin 2004 is de Europese Commissie een volwaardig lid van de Codex Alimentarius. In de meeste gevallen zal de Europese Commissie als woordvoerder van de EU-landen optreden. Het is hiernaast voor iedere lidstaat nog wel mogelijk afzonderlijk te spreken en nationale standpunten naar voren te brengen.
Onrustwekkende berichten

De jongste tijd worden heel wat mensen bestookt met emailberichten die onrustwekkende informatie bevatten over de Codex. Deze zou het gebruik van antibiotica, groeihormonen en bestraling verplichten en vitamines en mineralen verbieden. Beide normen zouden ingaan vanaf 1 januari 2009 en zouden de biologische productienormen onmogelijk maken.

Bio niet in het gedrang*

BioForum verrichte onderzoek en daaruit blijkt dat deze informatie niet correct is en dat de productie van biologische voedingsmiddelen niet in het gedrang komt. Binnen de Codex is een werkgroep actief die specifiek de productie van biologische voedingsmiddelen bewaakt. IFOAM, de internationale koepel van de biologische sector, zetelt in deze werkgroep. Daarnaast vertegenwoordigt Leen Laenens van BioForum de biologische sector in de federale adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten, waar onder meer verslag wordt uitgebracht van de werkzaamheden van de Codex.

Voorzichtigheid geboden

Toch is de huidige golf van ongerustheid niet helemaal onterecht. Het is juist dat de besluitvorming binnen de Codex uitermate ondoorzichtig verloopt en de bevolking in het ongewisse laat. Daarom is Groen! voorstander van een doorgedreven democratisering van de besluitvorming. Groen! pleit ervoor om één keer per jaar, zowel op federaal als op Europees niveau rapportering te vragen in de respectievelijke parlementen van de Algemene Vergadering van de Codex Alimentarius om zo de democratische opvolging van de Codex, die almaar aan belang wint, te verbeteren.

Wie meer wil weten over de Codex kan surfen naar www.codexalimentarius.nl.
Voor bijkomende informatie over de Codex en bio, contacteer Leen Laenens via leen.laenens@bioforum.be

Petra Tas & Leen Laenens, beleidsmedewerkers BioForum

*noot van ons: lees in dat verband eens het artikel 'Imkers moeten wijken voor Monsanto', ook op deze site.

OWC - Voedselvrijheid